​Planning and designing at scale of 1/500 for Hepa project for conser-vation of traditional folk architec-ture

Planning and designing at scale of 1/500 for Hepa project for conser-vation of traditional folk architec-ture
Location: Huong Son- Ha Tinh
Investor: Chesh Reseach Center of Human Ecology
Gross investment: USD 25 millions
--
Quy hoạch và thiết kế chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án HEPA bảo tồn kiến tróc dân gian truyền thống
Địa điểm: - Hương Sơn - Hà Tĩnh.
Chủ đầu tư: Trung tâm nghiên cứu sinh thái nhân văn Chesh
Tổng mức đầu tư: 25 triệu USD


Tags:,

Tin cùng danh mục