Planning and designing at scale of 1/500 Center for medicine and nursing Navy

Project: Planning and designing at scale of 1/500 Center for medicine and nursing Navy 
Location: Tuy Hoa - Phu Yen
Scale: 16,8 ha
Investor: Navy Command
Gross investment: 20 million dollas
--
Dự án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm y học an diều dưỡng Hải Quân
Địa điểm: Tuy Hòa - Phú Yên
Quy mô: 16,8 ha
Chủ đầu tư: Bộ tư lệnh Hải Quân
Tổng mức đầu tư: 20 triệu $

Tags:,

Tin cùng danh mục