[]

  • Địa điểm: xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
  • Chủ đầu tư: Ban quản lý các công trình xây dựng – Sở Y tế Bắc Ninh
  • Tổng mức đầu tư 194 tỷ đồng
  • Thời gian thực hiện : Bắt đầu năm 2008
  • Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện